Dnes má meniny: Irena zajtra: Zoltán


 

 

 

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Petrovce nad Laborcom , Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na 4 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS)

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.6.2019 o 9.00 hod.

v priestoroch zasadačky obecného úradu.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť (s uvedením telefonického a mailového kontaktu) o prijatie do zamestnania s predpísanými náležitosťami a prílohami doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce v uzavretej obálke označenej:

 

 

Výberové konanie – pracovník MOPS – NEOTVÁRAŤ“

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.6.2019, o 12.00 hod.

 

 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zradení do výberového konania. Predloženie kompletných dokladov je nevyhnutnou podmienkou účasti uchádzača na výberovom konaní .

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania :

 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania

 • životopis uchádzača

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení, psychotesty a podobne )

 • uchádzač môže predložiť aj iné odporúčania z predchádzajúceho zamestnania

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena MOPS v prostredí MRK sú :

 

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

Výberové kritériá:

 • vek minimálne 18 rokov

 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1.Hlavy Trestné činy proti životu zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z a za akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona 300/2005 Z. z

 • rómsky jazyk - výhoda

 • trvalý pobyt na území obce

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov na výberovom konaní už obec nebude kontaktovať.

 

Popis práce člena MOPS:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,

 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...),

 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),

 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,

 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,

 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,

 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,

 • dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Rovňák v.r.

starosta obce

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť