Dnes má meniny: Zita zajtra: Richard


Obec Petrovce nad Laborcom                    


Návrh rozpočtu na rok 2013                    

Príjmy rozpočtu obce podľa funkčnej klasifikácie

 


EUR
Podielové dane v roku 2013
150,000.00 €
Miestne dane - stavby
2,600.00 €
Miestne dane - pozemky
9,000.00 €
Miestne dane - za psa
390.00 €
Dom smútku + cintorín
400.00 €
Úroky (účet v banke)
35.00 €
Správne poplatky (automat)
1,500.00 €
Poplatok za vývoz TKO
6,600.00 €
Príjem z úradu práce za aktivačnú činnosť
500.00 €
Na školstvo - prenesené kompetencie
104,000.00 €
Daň za dobývací priestor
900.00 €
Poplatky rodičov za MŠ
480.00 €
Poplatky za stravné od zamestnancov úradu
1,000.00 €
Poplatky a platby z odplaty za vypúšťanie OV
6,400.00 €
Príjmy za prenáíjom (PC,  ŠJ, trieda v MŠ)                                       6 1300 7,000.00 €
Príjmy - CD
50.00 €
Príjmy - CO
30.00 €
Príjmy OBYV
300.00 €
Príjem - Rodinné prídavky
3,000.00 €
Príjem - Stravné
7,500.00 €
Príjem - Učebné pomôcky
1,400.00 €
Projekt EU - MK a ver. priestranstva - vrátka DPH
71,729.00 €
Bežný rozpočet
374,814.00 €
Príjmy celkom
374,814.00 €

 

Výdaje rozpočtu obce podľa funkčnej klasifikácie
Obecný úrad 100,085.00 €
Dotácia podľa VZNč.7 8,000.00 €
Bankové poplatky 1,500.00 €
Dom smútku 500.00 €
Obecné zastupiteľstvo 3,500.00 €
VO (údržba, energia) 4,500.00 €
Spoločné úradovne 1,000.00 €
Vývoz TKO 6,600.00 €
ČOV 8,000.00 €
Výdavky na aktivačnú činnosť 500.00 €
39,000.00 €
ZŠ + asistenti 104,000.00 €
Školská jedáleň 13,000.00 €
Soc. výdavky - jubilanti 1,000.00 €
Na dávku v hmotnej núdzi - rod. prídavky 3,000.00 €
Na dávku v hmotnej núdzi - stravné 7,500.00 €
Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky 1,400.00 €
Projekt EU - MK a ver. priestranstva - vrátka DPH 71,729.00 €
Bežný rozpočet 374,814.00 €
Rekonštrukcia cesty  - Ortáš 15,000.00 €
Kúpa pozemkov - vodojem 400.00 €
Rekonštrukcia prečerpávacej stanice VK 20,000.00 €
Kapitálový rozpočet 35,400.00 €
Splátka úveru 4,848.00 €
Finančné operácie 4,848.00 €
Výdavky celkom 415,062.00 €

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť