Dnes má meniny: Richard zajtra: Izidor


Obec Petrovce nad Laborcom                    
Rozpočet na rok 2015 - návrh                    
Príjmy rozpočtu obce podľa funkčnej klasifikácie

 

Podielové dane v roku 2015 185,000.00 €
Miestne dane - stavby 2,600.00 €
Miestne dane - pozemky 9,000.00 €
Miestne dane - za psa 400.00 €
Dom smútku 500.00 €
Úroky (účet v banke) 35.00 €
Správne poplatky (automat) 1,500.00 €
Poplatok za vývoz TKO 6,900.00 €
Príjem z úradu práce za aktivačnú činnosť 500.00 €
Na školstvo - prenesené kompetencie 124,000.00 €
Daň za dobývací priestor 1,130.00 €
Poplatky rodičov za MŠ + príspevky na predškolákov 600.00 €
Poplatky za stravné od zamestnancov úradu 1,000.00 €
Poplatky a platby z odplaty za vypúšťanie OV 6,400.00 €
Príjmy - CD 50.00 €
Príjmy - CO 30.00 €
Príjmy OBYV 300.00 €
Príjem - Rodinné prídavky 2,500.00 €
Príjem - Stravné 7,500.00 €
Príjem - Učebné pomôcky 1,400.00 €
Ostatné poplatky - overovanie, rozhlas, kosenie 1,500.00 €
Bežný rozpočet 352,845.00 €
Príjmy celkom 352,845.00 €
Výdaje rozpočtu obce podľa funkčnej klasifikácie


Obecný úrad 100,085.00 €
Dotácia podľa VZNč.7 10,000.00 €
Bankové poplatky 1,000.00 €
Dom smútku 800.00 €
Obecné zastupiteľstvo 3,230.00 €
VO (údržba, energia) 4,500.00 €
Spoločné úradovne 1,000.00 €
Vývoz TKO 6,900.00 €
ČOV 9,000.00 €
Výdavky na aktivačnú činnosť 500.00 €
39,000.00 €
124,000.00 €
Školská jedáleň 13,000.00 €
Záujmové vzdelávanie 9,800.00 €
Verejné obstaravania 2,000.00 €
Soc. výdavky - jubilanti 1,000.00 €
Na dávku v hmotnej núdzi - rod. prídavky 2,500.00 €
Na dávku v hmotnej núdzi - stravné 7,500.00 €
Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky 1,400.00 €
Bežný rozpočet 337,215.00 €
Rekonštrukcia autobusové čakárne 3ks 7,000.00 €
Kapitálový rozpočet 7,000.00 €
Splátka úveru 8,630.00 €
Finančné operácie 8,630.00 €
Výdavky celkom 352,845.00 €

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť