Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce nad Laborcom
Dnes má meniny: Ivica zajtra: Albína


N  Á  V R  H

Obec Petrovce nad Laborcom podľa § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č.. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva pre územie obce Petrovce nad Laborcom toto:

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území

obce Petrovce nad Laborcom

 

 

 

 

Návrh VZN č. 2/2016 zverejnený k pripomienkovaniu dňa 31. 05. 2016

VZN 2/2016 schválené OZ dňa .................................................................

VZN 2/2016 zverejnené po schválení dňa .................................................

VZN 2/2016 nadobúda účinnosť od .............................................................

 

 

I. ČASŤ

§ 1

Pôsobnosť nariadenia

 1. VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti     nakladania s komunálnym odpadov vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti  o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologický rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od prevádzkovateľa školskej jedálne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemového odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania     zberné dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.
 2. Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby –podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia obce a nakladaní s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis (§ 80, §81,§ 83 zákona o odpadoch).

 

§ 2

Základné pojmy

 1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 2. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká  alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
 4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická    osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa : za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce a v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorína, ktorý je v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.
 5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť     ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 6. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 7. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác,  vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny  poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 8. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom (bez prístupu kyslíka) alebo aeróbnym spôsobom (s prístupom kyslíka), ako je  najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a predzáhradiek.
 9. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, školskej jedálne a pohostinstva.

10.  Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

11.  Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností, odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iný používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

12.  Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.

13.  Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú      V prílohe osobitného predpisu.(1)

14.  Zber  odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného  triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

15.  Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú  zložky komunálnych odpadov.

16.  Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obce. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým (spravidla doručením kalendárov do každej domácnosti a prevádzky na území obce)

17.  Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpad a drobných stavebných odpadov, pri ktorom pôvodca platí miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu (Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

18.  Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo  fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou organizáciu zodpovednosti výrobkov (ďalej len“ OZV“) – uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

19.  Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

20.  Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) – je právnická osoba so sídlom v SR založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

21.  Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

(1)     Nariadenie Komisie EÚ č. 1357/2014 z 18. 12. 2014, ktorým sa nahrádza príloha III. k smernici Európskeho parlamentua Rady 2008/98 ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú.v.EÚ L 365,19.12.2014)

 

22.  Zberný dvor je zariadenie na zber  drobných stavebných odpadov zriadené obcou, a prevádzkové obcou, alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou na túto činnosť, na prevádzkovanie zberné dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad.

23.  Zberovou spoločnosťou sa rozumie organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

24.  Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

25.  Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok a energie.

 

II. ČASŤ

§ 3

Spoločné ustanovenia

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ako to zákon o odpadoch neustanovuje inak.
 2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať  v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN obce.
 3. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k :
  1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov
  2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
  3. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu
 4. Z a k a z u j e    sa :
  1. uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
  2. zneškodniť komunálny odpad  alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
  3. zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám,odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
  4. vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
  5. riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,
  6. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
  7. spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
  8. ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
  9. vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa  zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
 5. Pôvodca komunálnych odpadov je   p o v i n n ý :
  1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
  2. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  3. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu a miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  5. ak ide o pôvodcu, ktorá nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku  povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.
 6. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je  povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.
 7. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych  odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od prevádzkovateľa  kuchyne, obec Petrovce nad Laborcom, ktorá má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťami oprávnenými na vykonávanie tejto činnosti, to sa nevzťahuje sa distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,  vykonávať ich zber na území obce môže len ten, ktorá má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu na prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

 

§ 4

Hierarchia odpadového hospodárstva obce

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu

odpadového hospodárstva :

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie,
 5. zneškodňovanie.

III. ČASŤ

§ 5

Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu

z podskupiny :

a/ zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu :

-       20 01 01 papier a lepenka                                                                                   

-       20 01 02 sklo                                                                                           

-       20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky(kompozity na báze lepenky)

-       20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

-       20 01 10 šatstvo

-       20 01 11 textílie

-       20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

-       20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

-       20 01 25 jedlé oleje a tuky

-       20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

-       20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

-       20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16.06.01, 16 06 02  alebo 16 06 03 netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

-       20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

-       20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,  a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti

-       20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

-       20 01 38 drevo a iné ako uvedené v 20 01 37

-       20 01 39 plasty

-       20 01 40 kovy

-       20 01 40 01 meď, bronz, mosadz

-       20 01 40 02 hliník

-       20 01 40 03 olovo

-       20 01 40 04 zinok

-       20 01 40 05 železo a oceľ

-       20 01 40 06 cín

-       20 01 40 07 zmiešané kovy

-       20 01 99  odpady inak nešpecifikované

b/ odpady zo záhrad a z verejných plôch

-       20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad                                                           

-       20 02 02  zemina a kamenivo                                                                             

-       20 02 03  iné biologicky nerozložiteľné odpady                                                

c/ iné komunálne odpady :

-       20 03 01  zmesový komunálny odpad

-       20 03 02  odpad z verejných priestorov slúžiacich ako občasné trhovisko

-       20 03 03  odpad z čistenie miestnych komunikácií a chodníkov

-       20 03 07  objemný odpad

-       20 03 08  drobný stavebný odpad

-       20 03 99   komunálne odpady inak nešpecifikované

 

§ 6a

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

 1. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu na území obce zabezpečuje zberová spoločnosť Mestský podnik služieb Strážske – podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený prostredníctvom ročného kalendára – tlačovina  a na webovom sídle obce.
 2. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi  obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

3. Zber komunálnych odpadov sa uskutočňuje do typizovaných zberných nádob    o objeme 110, 120, 240, 1100 litrov.  Zber odpadov u právnických osôb je na základe dohody   možný aj do veľkokapacitných kontajnerov. Jeden veľkokapacitný kontajner sa nachádza na pozemku obecného cintorína. Zber do 1100 litrových kontajnerov je možný pre určitú skupinu občanov alebo spoločnosť vykonávať na základe dohody s obcou.

 1. Zberné nádoby na zber komunálnych odpadov zabezpečuje obec. Pri znehodnotení nádoby alebo strate pre uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť  si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
 2. Počet zberných nádob sa určuje nasledovne :

a/ rodinný dom – jedna 110, 120 litrová zberná nádoba do 6 osôb, dve 110, 120 litrové zberné nádoby alebo jedna 240 litrová zberná nádoba pre domácnosti nad 6 osôb, 1100 litrová zberná nádoba po dohode s obcou.

b/ právnické osoby – počet zberných nádob  podľa individuálnej dohody

 1. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.
 2. Komunálny odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je ukladaný do odpadkových košov. Zakazuje sa do odpadkových košov na zmesový komunálny odpad na verejných priestranstvách ukladať iný ako  zmesový odpad, odpad z domácností, ako aj odpad z podnikateľskej činnosti.

 

§ 6b

Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

 1. V obci sa vykonáva triedený zber :

a)      papiera, skla, platov, kovov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov),

b)      elektroodpadov z domácností

c)      použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

d)     jedlých olejov a tukov z domácností,

e)      biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad parku vrátane odpadu z cintorína,

f)       použitého šatstva a obuvi,

g)      opotrebovaných pneumatík

 1. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené vrecia mobilný zber v zmysle opisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie vriec, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobkov alebo tretia osoba. Náklady na zabezpečenie vriec na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša  obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné   stavebné odpady.
 2. Triedený zber komunálnych odpadov zabezpečuje zberová spoločnosť – Mestský podnik služieb Strážske v zmysle popisu triedeného  zberu uvedeného v tomto VZN a podľa ročného harmonogramu, ktorý je  každoročne zverejnený na webovom sídle obce a kalendárom zberu doručeným do každej domácnosti.
 3. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného  kuchynského a jedálenského odpadu  je povinná:

a)      vyprázdňovať  zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným Závadám, príp. ku škode na majetku.

b)      po vyprázdnení zbernú nádobu umiestniť na miesto

c)      v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,

d)     v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu do 14 kalendárnych dní.

e)      uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob každý druhý týždeň.

f)       uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú zložku.

 1. Zber, prepravu a zhodnocovanie pneumatík zabezpečuje na základe objednávky obce firma V.O.D.S. so sídlom Jarmočná 2, Košice.
 2. Prevzatie, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov po prípadnej úprave ako aj ďalšie dohodnuté služby pri komodite kat.číslo  20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad zabezpečuje na základe rámcovej zmluvy firma EBA s.r.o. Rusovská cesta 1, Bratislava. Náklady znáša obec.
 3. Zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu  zabezpečuje pre územie obce MSPS Strážske.
 4. Spoločnosť ENVI-PAK, podľa zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch má uzatvorenú s Obcou Petrovce nad Laborcom Zmluvu  v pôsobnosti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ako oprávnenej organizácie pre zabezpečenie triedenia, zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov.
 5. Ten, kto vykonáva zber odpadu od fyzickej osoby je povinný :

a)      zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,

b)      označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,

c)      zaradiť odpad odobratý od takej osoby ako komunálny odpad,

d)     oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.

§ 7

Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený odpad

 1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby, resp. vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce aby :

a)      k vyhradeného miestu bol zabezpečený prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami, táto podmienka sa ideálne zabezpečí tým, že vlastník  nádoby túto v stanovený deň odvozu odpadu umiestni pred dom resp. nehnuteľnosť. Nádoby však nesmú byť umiestnené trvalo na chodníku,  komunikácii a pod.

b)      nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,

c)      nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, frekventovaných miest a pod.,

d)     nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade (zníženie rizika poškodenia)

 1. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ, resp. správca nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.
 2. Na chodníkoch,  komunikáciách, ver. priestranstvách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.
 3. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
 4. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu.
 5. Pri systému zberu je pôvodca komunálneho odpadu, povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby vriec.

 

§ 8

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

-       elektroodpadov z domácnosti

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

 1. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň, ktorý je zverejnený  prostredníctvom ročného kalendára – tlačovina  a na webovom sídle obce bezplatne odovzdať elektroodpad do pristaveného zberného auta.
 2. Zakazuje sa elektroodpad :

a)      ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce,

b)      odovzdať iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú zatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou,

c)      rozoberať na jednotlivé časti (odstraňovať : kompresory, chladiče, transformátory, žiarivky a iné nebezpečné časti).

 

§ 9

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

-       papiera, skla, plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných

materiálov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)

 1. Zložky komunálneho odpadu, ktoré sú predmetom triedeného zberu v meste, budú   pôvodcovia odpadu v rodinných domoch a v malých prevádzkach v obci triediť do štyroch farebne rozlíšených polyetylénových vriec pre jednotlivé druhy odpadov takto :

a)      vrece žltej farby - PET fľaše bez rozdielu farby, neznečistené, ostatné druhy plastov neznečistené olejom alebo mazivami a viacvrstvové kombinované materiály („tetrapaky“-obaly od mlieka,džúsov)

b)      vrece modrej farby - papier, kartóny

c)      vrece čiernej farby  kovové obaly (plechovky od konzerv,piva a pod.)

d)     vrece bielej farby-tkané  nevratné sklenené obaly bez rozdielu farby,sklenné črepy

 1. Fyzické osoby na území obce, ktoré triedia odpad vo svojich domácnostiach,  ukladajú vrecia s roztriedenými zložkami komunálneho odpadu v deň zberu ku priľahlej komunikácii.
 2. Obec má uzavretú zmluvu na zber triedeného odpadu s MSPS Strážske
 3. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr.pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu  na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

 

 

 

 

 

 

§ 10

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

-oddelene vytriedené odpady z domácnosti s obsahom škodlivín

 1. Odpady z domácnosti s obsahom škodlivín (napr.  použité batérie a akumulátory, automobilové  batérie a akumulátory, žiarivky s obsahom ortuti, odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok) je zakázané zmiešavať s odpadmi z domácnosti a umiestňovať do zberných nádob na komunálny odpad alebo veľa nich na verejné priestranstvá obce.
 2. Spätný odber opotrebovaných drobných batérii pre domácnosť je možné odovzdať na Obecnom úrade v Petrovciach nad Laborcom s.č.238.
 3. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
 4. Zneškodňovanie uvedených nebezpečných odpadov zabezpečuje obec prostredníctvom autorizovaných firiem na základe zmlúv.

 

 

§ 11

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

-       jedlých olejov a tukov z domácností

 1. Použité jedlé oleje a tuky z prípravy jedál v domácnosti občania zberajú do zberných nádob a kompostovísk.
 2. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom.

 

§ 12

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

 1. Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad obyvateľov. Toto si občania na základe uzatvorenej zmluvy zabezpečujú sami a to zriadením vlastných hnojísk a kompostovacích jám.
 2. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad (tzv. zelený odpad, ktorý tvorí najmä tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol) do zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta nech na to určené alebo ho spaľovať.

 

§ 13

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným

od prevádzkovateľa kuchyne

 

 1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
 2. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
 3. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené  nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
 4. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima).
 5. Náklady spojené so zberom, skladovaním a prepravou a spracovanie vrátane  nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne  v našom prípade zriaďovateľ školskej jedálne obec Petrovce nad Laborcom. Obec má uzatvorenú zmluvu so subjektom firma EBA Strážske, ktorá má oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
 6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach a pod.
 7. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

§ 14

Spôsob zberu objemového odpadu

 1. Objemový odpad predstavujú nadrozmerné komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nie je možné umiestniť do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, koberce, staré okná, dvere, podlahové krytiny,  nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
 2. Objemný odpad je možné nahlásiť na obecnom úrade, a potom ho umiestniť do veľkoobjemového kontajnera.
 3. Zakazuje sa vyviesť objemový odpad do prírody a poľné a lesné pozemky.

 

§ 15

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“)

 1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určila obec vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú obyvatelia, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.  Do drobného stavebného odpadu nepatria izolačné materiály obsahujúce azbest, stavebné materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady s obsahom škodlivín.
 3. Občan – pôvodca DSO je povinný odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky : sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.
 4. V prípade väčšieho množstvo DSO je občan – pôvodca povinný nahlásiť Obecnému úradu a objednať si pristavenie veľkoobjemového kontajnera.
 5. Občan – pôvodca odpadu môže DSO uložiť na mieste na to vyhradenom po predošlej dohode s obcou.
 6. Vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovanie a zneškodňovanie zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej firmy  Ekologické služby mesta Strážske.

§ 16

Spôsob zberu textilu

 1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie :

a)      čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bieliz.)

b)      topánky (topánky iba v pároch, nezničené)

c)      doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 1. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha  celoročne pri zbere triedeného odpadu alebo po vyhlásení obcou pre charitatívne účely do plastových vriec.
 2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

IV. ČASŤ

§ 17

Výkon štátnej správy – obce

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :

 

a)      prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),

b)      poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

 

V. ČASŤ

§ 18

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému  orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné  prostredie) alebo obci.
 2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonnej umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v bode 1.
 3. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v katastri  obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu Obecného úradu, mailom na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo telefonicky na čísle 056 688 4212.

 

§ 19

P r i e s t u p k y

 1. Priestupku sa dopustí ten, kto :

 

a)      uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,

b)      uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako tam, pre ktorý je zberná nádobu určená,

c)      zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,

d)     nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, t.j. „Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“,

e)      zmiešava elektroodpad z domácnosti s inými zložkami komunálneho odpadu,

f)       nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, t. j. „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“.

g)      nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch, t. j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií,  je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“,

h)      koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, t. j. „Zakazuje saukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“.

i)        koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t. j. „Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadení obce, zapojiť sa do systému zberu  komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systémuzberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadoch“.

j)         neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t.j. „držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“.

 1. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za priestupok môže uložiť pokutu do výšky 1500 €, výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
 2. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 € (§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch)ˇ.
 3. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 27 b ods. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

VI. ČASŤ

§ 20

K o n t r o l a

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb písomne poverených starostom obce.
 2. Osoby oprávnené vykonávať kontrolu VZN vykonávajú kontrolu dodržiavania všetkých ustanovení VZN.

 

 

VII. ČASŤ

§ 21

Záverečné ustanovenia

 1. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto VZN sa riadia podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa .....................................................
 3. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2012, zo dňa 01.01.2012 o nakladaní s komunál. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 4. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú upravené v iných nariadeniach.

 

 

 

 

 

 

V Petrovciach nad Laborcom, 30.05.2016

 

Ing. Štefan Rovňák

starosta obce