Dnes má meniny: Zita zajtra: Richard


NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V PETROVCIACH NAD LABORCOM

 

číslo 2/2018

 

 

MIESTO A ČAS ZÁPISU DIEŤAŤA

na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

v ZŠ Petrovce nad Laborcom

 

 

v obci Petrovce nad Laborcom

 

 

 

 

 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa: 21.2.2018

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:

uznesením OcZ číslo:

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:

 

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

 

…..............................................

starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach nad Laborcom vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, na základe § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorým zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov vydáva v zmysle § 20 ods.3 školského zákona toto všeobecne záväzné nariadenie

 

sa uznieslo na t o m t o:

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrovce nad Laborcom

č. 2 / 2018

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v ZŠ Petrovce nad Laborcom

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Obec Petrovce nad Laborcom je zriaďovateľom Základnej školy Petrovce nad Laborcom

 

 1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak zákon neustanovuje inak.

 

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

 

§ 2

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 1. Zápis detí do ZŠ Petrovce nad Laborcom sa vykoná v budove základnej školy, v čase stanovenom zákonom od 1. apríla do 30. apríla vrátane podľa potreby zákonného zástupcu a časového harmonogramu školy.

 

 1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 2. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

  2. meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

 

§ 3

Sankcia

 

Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 331,50 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

 

§ 4

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom

 

 1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Petrovce nad Laborcom dňa ................... uznesením č. .............. a účinnosť nadobudlo dňa ................................

 

 

 

 

 

 

............................................

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC Petrovce nad laborcom

 

 

 

Výpis z uznesenia č. ............. zo dňa .......................

 

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Petrovce nad Laborcom v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovce nad Laborcom

 

V Petrovciach nad laborcom dňa ........................

 

 

 

 

 

 

.........................

starosta obce

 

 

 

 

 

Komentárov  

 
0 #1 best hosting providerprofile4036 2018-11-01 10:26
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

rkmfiles.net/.../...
Citovať
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť