Dnes má meniny: Irena zajtra: Zoltán


 

Zriaďovateľ základnej školy Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 100, 071 01 Michalovce

 

vyhlasuje dňom 12.4.2019 v zmysle ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa základnej školy

ZŠ Petrovce nad Laborcom

 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu ( v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť príslušnej legislatívy,

 • zdravotná spôsobilosť,

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

 • osobnostné a morálne predpoklady,

 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,

 • štruktúrovaný profesijný životopis,

 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,

 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu,

 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,

 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7, písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • údaje k preukázaniu bezúhonnosti1.

 

Termín podania prihlášky do: 2.5.2019

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Petrovce nad Laborcom, Obecný úrad Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie ZŠ – neotvárať !“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Petrovciach nad Laborcom dátum 12.4.2019 ........................…..................

starosta obce

 

1 Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komentárov  

 
0 #1 VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy ZŠ Petrovce nad LaborcomBuy Cialis 2020-01-18 08:11
Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new
updates.
Citovať
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť