Dnes má meniny: Irena zajtra: Zoltán


Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1 /2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom

Obec Petrovce nad Laborcom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Petrovce nad Laborcom (ďalej len „obec“).

 2. Obec na svojom území ukladá tieto miestne dane:

  1. daň z nehnuteľností,

  2. daň za psa,

  3. daň za užívanie verejného priestranstva,

  4. daň za ubytovanie,

  5. daň za predajné automaty,

  6. daň za nevýherné hracie prístroje,

 3. Obec na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane
  za predajné automaty, dane za nevýherné hracie
  prístroje a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) je kalendárny rok., ak § 90 odst. 3 až 6 neustanovuje inak.

 5. II. ČASŤ
  MIESTNE DANE

§ 2

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa :

 1. daň z pozemkov,

 2. daň zo stavieb,

 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

§ 3
Daň z pozemkov

 

 1. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona
  o miestnych daniach.

 2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Petrovce nad Laborcom v členení podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

 3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 8a zákona
  o miestnych daniach.

 4. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.

 

§ 4
Daň zo stavieb

 1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

 2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v členení podľa § 10 ods. 1 zákona
  o miestnych daniach.

 3. Spôsob výpočtu základu dane zo stavieb je uvedený v ustanovení § 12a zákona
  o miestnych daniach.

 4. Základom dane zo stavieb je výmera zastavenej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 5. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m² zastavanej plochy uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.

§ 5
Daň z bytov

 1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

 2. Predmetom dane z bytov na území obce sú byty a nebytové priestory podľa § 14 zákona
  o miestnych daniach.

 3. Spôsob výpočtu základu dane z bytov je uvedený v ustanovení § 16a zákona o miestnych daniach.

 4. Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m² zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

1. Od dane sú oslobodené pozemky uvedené v § 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach

a poplatkoch

2. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov ( §17 ods. 2 zákona

o miestnych daniach a poplatku ) na : miestny cintorín, pozemky verejných

priestranstiev, verejne prístupných parkov a športovísk.

 

3. Podľa miestnych podmienok v obci sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov u týchto

stavieb na:

a) 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím ( ZŤP ) a ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom.

4. Pri súbehu zníženia dane podľa ods. 2 alebo3, § 17 zákona o miestnych daniach

a poplatku uplatňuje len zníženie u dane, ktoré je výhodnejšie pre daňovníka.

5. Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane podľa odst. 3 písm. a) v prípade

spoluvlastníctva sa znižuje daň o výšku pripadajúcu na ich spoluvlastnícky podiel.

6. Vyššie uvedené úľavy sa neuplatňujú v prípade, ak sa predmet dane využíva na

podnikateľskú činnosť.

7. Zníženie dane obec priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31. januára

zdaňovacieho obdobia.

8. Vznik a zánik daňovej povinnosti je uvedený v ustanovení § 18 zákona o miestnych

daniach

9. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u fyzických osôb do výšky 35,00 € do 15 dní odo

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u fyzických osôb do výšky nad 35,00 € v dvoch splátkach, ktoré sú uvedené v rozhodnutí.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u právnických osôb do výšky 400,00 € do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. .

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u právnických osôb do výšky nad 400,00 € v troch splátkach, ktoré sú uvedené v rozhodnutí

10. Spôsoby vyberania dane:

  1. v hotovosti do pokladne obce,

  2. poštovým peňažným poukazom,

  3. bezhotovostným prevodom na účet obce.

 

§ 7

Daň za psa

 

 1. Predmetom dane za psa je pes na území obce, na ktorej je pes chovaný fyzickou alebo právnickou osobou a je starší ako 6 mesiacov.

 2. Predmetom dane za psa na území obce nie je pes uvedený v ustanovení § 22 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

 3. Základom dane je počet psov.

 4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 5. Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok a je uvedená v prílohe č. 2 tohto VZN.

 6. Daňovník je povinný oznámiť obci do 7 dní vznik daňovej povinnosti, kedy sa pes stal predmetom dane a zánik daňovej povinnosti, kedy prestal byť predmetom dane.

 7. Obec vydá držiteľom psov evidenčnú známku bez náhrady a to aj pre tých, ktorým prislúcha oslobodenie od poplatku. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní odvtedy, čo zničenie alebo stratu známky zistil. Pri odhlásení psa z evidencie je povinný majiteľ psa evidenčnú známku obci vrátiť. Za náhradnú známku je držiteľ psa povinný zaplatiť poplatok vo výške určenej Obecnou samosprávou.

 8. Spôsoby vyberania dane:

  1. v hotovosti do pokladne obce,

  2. poštovým peňažným poukazom,

  3. bezhotovostným prevodom na účet obce.

§ 8

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

 2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah, stavebné stroje), predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky materiálu, paliva a iných druhov ( napr. odpadu), umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, umiestnenie stavebných zariadení pri výstavbe inžinierskych sietí, prekopávka ciest a chodníkov. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je jeho užívanie v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodných a verejných sieti.

 3. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 4. Daň sa neplatí za kultúrne a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne
  a verejnoprospešné účely.

 5. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 6. Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva a za dočasné parkovanie motorového vozidla je uvedená v prílohe č. 3 tohto VZN.

 7. Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť obci skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 8. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 9. Obec Petrovce nad Laborcom poskytne úľavu na dani za užívanie verejného priestranstva nasledovne: Obec povolí užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie skládok bezplatne na dobu 7 dní odo dňa začatia jeho užívania. Uvedené oslobodenie neplatí v prípadoch, ak je verejné priestranstvo využívané na podnikateľskú činnosť. Po uplynutí tejto doby bude obec inkasovať miestnu daň v súlade s prílohou č. 3 tohto VZN.

§ 9

Daň za ubytovanie

 

 1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
  v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

 2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 3. Sadzba dane za osobu a prenocovanie je uvedená v prílohe č. 4 tohto VZN.

 4. Platiteľ dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia a je povinný na účely dane viesť preukaznú evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „kniha ubytovaných“) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí, vrátane detí a dbať
  na to, aby kniha ubytovaných obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby s dňom príchodu, dňom odchodu a počtom prenocovaní. Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú knihu ubytovaných
  za každé ubytovacie zariadenie na území obce.

 5. Údaje uvedené v ods. 4 je platiteľ dane povinný zaevidovať v deň ubytovania daňovníka
  v zariadení platiteľa dane. Dátum odchodu daňovníka je platiteľ dane povinný vyznačiť v evidencii v deň odchodu daňovníka.

 6. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane ku kontrole evidenciu podľa ods. 4 a účtovnú evidenciu týkajúcu sa dane za ubytovanie.

 7. Platiteľ dane je povinný od každého daňovníka, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení vybrať daň za ubytovanie v súlade s týmto VZN a vydať mu doklad o zaplatení dane
  za ubytovanie, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: meno, priezvisko a úplná adresa daňovníka, počet prenocovaní, sadzbu dane a sumu vybratej dane.

 8. Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí za ňu platiteľ dane.

 9. Daň odvádza platiteľ obci nasledovným spôsobom:

  1. v hotovosti do pokladne obce,

  2. bezhotovostným prevodom na účet obce.

 1. Obec podľa § 43 zákona o miestnych daniach poskytne oslobodenie od dane
  za ubytovanie pre deti do 15 rokov.

§ 10

Daň za predajné automaty

 1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

 2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 3. Základom dane je počet predajných automatov.

 4. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5 tohto VZN.

 5. Daňovník písomne oznámi vznik daňovej povinnosti. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto doterajšieho prevádzkovania.

 6. Daňová povinnosť vzniká a zaniká v lehotách aké sú uvedené v § 48 zákona o miestnych daniach a poplatku.

 7. Spôsoby vyberania dane: - v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom na účet obce.

 8. Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom predajnom automate osobitne:

  1. výrobné číslo predajného automatu,

  2. miesto prevádzkovania,

  3. začiatok a ukončenie prevádzkovania.

 

 

§ 11

Daň za nevýherné hracie prístroje

 1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

 2. Nevýherné hracie prístroje sú:

  1. elektronické prístroje na počítačové hry,

  2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 5. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 6 tohto VZN.

 6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 7. Daňovník písomne oznámi vznik daňovej povinnosti. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto doterajšieho prevádzkovania.

 8. Spôsoby vyberania dane: v hotovosti do pokladne obce, alebo bezhotovostným prevodom na účet obce.

 9. Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom nevýhernom hracom prístroji osobitne:

  1. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

  2. miesto prevádzkovania,

  3. začiatok a ukončenie prevádzkovania.

III. ČASŤ
POPLATOK

§ 12

Poplatok

   1. a) Poplatok sa platí za zmesový odpad okrem elektroodpadov, vyseparované zložky zmesového odpadu, ktoré vznikajú na území obce

b) Za drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalšej len „nehnuteľnosť“),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 1. U poplatníkov uvedených v bode 2 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov evidencie obyvateľov vedenej obecným úradom v Petrovciach nad Laborcom (trvalý a prechodný pobyt).

 2. Poplatok platí:

a)  vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,

b)  správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,

c)  ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec vyberať a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane niektorá zo skutočností uvedená v ods. 2 tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

 2. Do jedného mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti je povinný poplatník ohlásiť obci priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a priemerný počet osôb alebo miest podľa § 79 ods. 3 písm. b) zákona o miestnych daniach.

 3. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik poplatkovej povinnosti, ohlásiť obci:

  1. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej identifikačné údaje); ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b) a c) tohto VZN názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,

  2. identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,

  3. údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa ods. 10 tohto VZN. Spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

 1. Poplatník podľa § 12 ods. 2 písm. b) alebo c) tohto VZN, ktorý má uzavretú zmluvu o nájme nebytových priestorov ako nájomca a v zmysle tejto zmluvy platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý mu túto službu zabezpečuje prostredníctvom pridelenej zbernej nádoby a za ktorú platí poplatok obci, je povinný predložiť kópiu tejto zmluvy v rámci ohlasovacej povinnosti podľa ods. 6.

 2. Sadzba poplatku za príslušný kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 7 tohto VZN.

 3. Zdaňovacím obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

 4. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím.

 5. Obec stanovuje koeficient vo výške 1.

 6. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

 7. Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 12 ods. 2 písm. a) je určená takto:

   1. poplatok do 35,- € je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

   2. poplatok nad 35,- € je splatný v dvoch rovnakých splátkach, ktoré sú uvedené v rozhodnutí.

 1. Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 12 ods. 2 písm. b) a c) je určená takto:

   1. poplatok do 200,- € je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

   2. poplatok nad 200,- € je splatný v dvoch rovnakých splátkach, ktoré sú uvedené v rozhodnutí.

 2. Poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

  1. v hotovosti do pokladne obce,

  2. poštovým peňažným poukazom,

  3. bezhotovostným prevodom na účet obce.

19. Obec na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok podľa najnižšej sadzby (0,0066) za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce:

  1. poplatník, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu /pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod./,

  1. poplatník, ktorý je neprítomný v obci z dôvodu návštevy školy (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich).

K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu /potvrdenie o návšteve školy, ubytovací preukaz, potvrdenie o platbe za ubytovanie a pod./,

  1. o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia obce a  preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka zdržiavali. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o zaplatení poplatku v obci (meste), kde sa časť roka zdržiaval mimo územia obce Petrovce nad Laborcom .

  2. sezónny zamestnanec vykonávajúci svoju činnosť počas týždňových, resp. viactýždňových turnusov mimo územia obce.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pracovného pomeru mimo územia obce.

e) Obec Petrovce nad Laborcom na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok poplatníkovi s trvalým pobytom na území obce, ktorý bude počas celého roka v zahraničí ( predloží -pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza),

 

 1. Doklady, ktorými poplatník preukazuje dôvody na poskytnutie úľavy z poplatku, je povinný predkladať každoročne na obecný úrad.

 2. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podľa § 12 ods. 19 tohoto VZN najneskôr do 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 3. Správca dane poskytne poplatníkom uvedeným v § 12 ods. 19 tohto VZN len jeden druh zľavy.

 

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 13
Spoločné ustanovenia

 

 1. Správu dane z nehnuteľností podľa § 1 ods. 2 písm. a) tohto VZN vykonáva obec,
  na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

 2. Správu miestnych daní podľa § 1 ods. 2 písm. b) až f) a poplatku podľa § 1 ods. 3 tohto VZN vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.

 3. Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce
  a poverených zamestnancov obce.

 4. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
  za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať obci podľa § 99a až § 99c zákona o miestnych daniach.

 5. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

§ 14
Záverečné ustanovenia

 

 1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

 2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Petrovciach nad Laborcom č. ….. zo dňa ……..

 3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Petrovce nad Laborcom č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom.

 4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Rovňák
starosta obce

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu

č. 1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom

 

POZEMKY (Zákon o miestnych daniach § 6 ods. 1)

 

Druh pozemku

% sadzby dane

Základ dane

v € / m²

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty – § 6 písm. a)

 

0,42 (0,35)

OP 0,4378

–––––––––––––––––––

TTP 0,1009

Záhrady - § 6 písm. b)

0,36 (0,30)

1,32

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - § 6 písm. c)

 

0,36 (0,30)

 

1,32

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – § 6 písm. d)

 

 

0,42 (0,35)

 

 

0,044

Stavebné pozemky - § 6 písm. e)

0,36 (0,30)

13,27

 

Ustanovená hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o miestnych daniach a prílohy č. 1 tohto VZN sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

 

STAVBY (Zákon o miestnych daniach § 10 ods. 1)

 

Druh stavby

Sadzba dane

v € / m²

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu – písm. a)

 

0,0420 (0,0350)

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – písm. b)

 

 

 

0,0480 (0,0400)

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu – písm. c)

 

0,2040 (0,1700)

Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov – písm. d)

 

 

0,1620 (0,1350)

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – písm. e)

 

 

0,4200 (0,3500)

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – písm. f)

 

 

0,4200 (0,3500)

Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) – písm. g)

0,2400 (0,2000)

Príplatok pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

 

0,3960 (0,3300)

 

BYTY (Zákon o miestnych daniach § 16 ods. 1)

Predmet dane z bytov

Sadzba dane

v € / m²

Byty

0,0720 (0,0600)

Nebytové priestory

0,0720 (0,0600)

Nebytové priestory na podnikanie

0,3960 (0,3300)

 

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu

obce Petrovce nad Laborcom

č. 1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Petrovce nad Laborcom
Daň za psa

§ 7

Sadzba dane za psa v eurách sa určuje:

za jedného psa a kalendárny rok 4 € (3,5 €).

Príloha č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu

obce Petrovce nad Laborcom

č. 1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Petrovce nad Laborcom

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

§ 8

 

Predmet dane za užívanie verejného priestranstva

Sadzba dane v €

a/ umiestnenie skládok

(stavebný materiál, tuhé palivo, skládka odpadu ...)

za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň

 

 

1

b/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, iné atrakcie, dočasné umiestnenie stavebných strojov a vozidiel

za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň

 

1 (0,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu

obce Petrovce nad Laborcom

č. 1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Petrovce nad Laborcom

 

Daň za ubytovanie

 

§ 9

Sadzba dane za ubytovanie v eurách sa určuje:

 

na osobu a prenocovanie 0,10 €

 

 

 

Príloha č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu

obce Petrovce nad Laborcom

č. 4/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Petrovce nad Laborcom

 

Daň za predajné automaty

 

§ 10

 

Sadzba dane za predajné automaty v eurách sa určuje:

 

za jeden predajný automat a kalendárny rok 40,- €.

 

Príloha č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu

obce Petrovce nad Laborcom

č. 1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Petrovce nad Laborcom

Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 11

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje v eurách sa určuje:

 

za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 20,- €.

 

 

 

Príloha č. 7
k Všeobecne záväznému nariadeniu

obce Petrovce nad Laborcom

č. 1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Petrovce nad Laborcom

 

Poplatok

§ 12

Sadzba poplatku za kalendárny rok:

 

a.) 0,0361 € (0,0301 €) za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov – fyzické osoby podľa § 12 ods. 2 písm. a) VZN

b.) 0,0722 € (0,0602) € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov – právnické osoby podľa § 12 ods. 2 písm. b) VZN

c.) 0,1150 € (0,0958 €) za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov – podnikateľov podľa § 12 ods. 2 písm. c) VZN

d.) 0,018 € (0,015 €) za 1 kg drobného stavebného odpadu pre poplatníkov podľa § 12 ods. 2 VZN

 

 

 

 • Uvedený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

 

 

dňa : 19.11.2019 pečiatka podpis: .................................

Komentárov  

 
0 #1 Záhradková osada OrtášGabriel Molnár 2019-11-29 09:12
Dobrý deň pán starosta, prosím vo VZN, hlavne v poplatkoch za komunálny a drobné stavebné odpady, zohľadniť špecifiká činnosti záhradkárov. Nejak som v návrhu VZN nenašiel zmienku o odpadoch produkovaných záhradkármi. Myslím si, že 29 záhradkárov, daňových poplatníkov, by malo byť riešených samostatne a zreteľnejšie.
Záhradkári:
- nemajú v obci trvalé ani prechodné bydlisko
- neprodukujú svoj odpad celoročne
- ani počas dňa na záhradke nie sú 24 hodín
- odpad produkovaný záhradkármi nemá zloženie a nie je v takom množstve ako majú trvalo bývajúci miestni obyvatelia
- mnohí svoj odpad likvidujú v mieste svojho trvalého bydliska a to aj z dôvodu, že kontajner už po pár dňoch od vyprázdnenia zaplnia miestni obyvatelia neseparovaným a veľkoobjemovým odpadom
- nemajú možnosť na území obce separovať svoj odpad ani ukladať biologicky rozložiteľný odpad.

Ing. Gabriel Molnár, tajomník SZZ
Citovať
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť