Dnes má meniny: Richard zajtra: Izidor

Aktuality 

 

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V PETROVCIACH NAD LABORCOM

 

číslo 2/2020

 

 

 

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE

NA PREVÁDZKU A MZDY

v MŠ, ŠKD, ŠJ

 

MŠ/ZŠ v Petrovciach nad Laborcom

 

v obci Petrovce nad Laborcom

 

 

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý


má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
,


môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý


nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
,

môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86   Bratislava 29

SLOVAK REPUBLIC

najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1 /2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom

Obec Petrovce nad Laborcom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

 

 

 

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Petrovce nad Laborcom , Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na 4 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS)

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.6.2019 o 9.00 hod.

v priestoroch zasadačky obecného úradu.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť (s uvedením telefonického a mailového kontaktu) o prijatie do zamestnania s predpísanými náležitosťami a prílohami doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce v uzavretej obálke označenej:

 

 

Výberové konanie – pracovník MOPS – NEOTVÁRAŤ“

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.6.2019, o 12.00 hod.

 

<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 9