Dnes má meniny: Alojza zajtra: Kvetoslava

Aktuality 

 

 

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Petrovce nad Laborcom , Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na 4 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS)

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.6.2019 o 9.00 hod.

v priestoroch zasadačky obecného úradu.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť (s uvedením telefonického a mailového kontaktu) o prijatie do zamestnania s predpísanými náležitosťami a prílohami doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce v uzavretej obálke označenej:

 

 

Výberové konanie – pracovník MOPS – NEOTVÁRAŤ“

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.6.2019, o 12.00 hod.

 

Oznámenie

Dňa 20.5.2019 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 17:00 hod.

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa

  3. Určenie overovateľov

  4. Voľba návrhovej komisie

  5. Schválenie dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce (vodovodná sieť)

  6. Schválenie členov Krízového štábu obce

  7. Schválenie Rokovacieho poriadku a úloh komisií OcZ

  8. Príprava obecných slávnosti

  9. Rôzne, diskusia

  10. Záver

 

Prípadne pripomienky, dotazy, námety je možné ústne alebo písomne podať na obecnom úrade do 20.5.2019

 

 

 

Ing. Štefan Rovňák v.r.

starosta obce

 

 

Zriaďovateľ základnej školy Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 100, 071 01 Michalovce

 

vyhlasuje dňom 12.4.2019 v zmysle ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa základnej školy

ZŠ Petrovce nad Laborcom

 

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :

ocu– Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
alebo 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Oznámenie

Dňa 8.2.2019 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 18:30 hod.

 

Program zasadnutia:

 

<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 8