Dnes má meniny: Richard zajtra: Izidor


Návrh

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V PETROVCIACH NAD LABORCOM

 

číslo 2/2019

 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE,

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

A PODMIENOK ÚHRADY

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

v PETROVCIACH NAD LABORCOM

 

MŠ/ZŠ

 

v obci PETROVCE NAD LABORCOM

 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa: 24.1.2019

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:

uznesením OcZ číslo:

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:

 

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

…..............................................

starosta obce

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach nad Laborcom vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

 

 

sa uznieslo na t o m t o:

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrovce nad Laborcom

č. 2 / 2019

 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE,

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

A PODMIENOK ÚHRADY

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

V Petrovciach nad Laborcom

 

 

 

ODDIEL I.

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovce nadLaborcom od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých v súlade s aktuálnymi zmenami v školskom zákone:

 

I. ČASŤ - Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí,

 

 

II. ČASŤ - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých stravníkov.

 

I. ČASŤ

 

V súlade s ods. 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa vo výške:

 

7,00 € od 3 rokov veku dieťaťa

15 € do 3 rokov veku dieťaťa

 

 

 

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet MŠ alebo na účet právneho subjektu, ktorého je súčasťou.

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza aj za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

II. ČASŤ

Príspevok v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu žiakov a dospelých stravníkov

 

V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť v školských jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. V súlade s ods.11 § 140 uvedeného zákona MŠVVaŠ SR stanovuje finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií.

Školská jedáleň ako zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s druhým finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov podľa tohto VZN.

 

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov:

 

 

 

I. detský stravník MŠ – celodenná strava vo výške stravného limitu 1,19 € ( 1.12 €)

z toho na nákup potravín : desiata : 0,28 € ( 0,26 € )

obed : 0,68 € ( 0,64 € )

olovrant : 0,23 € ( 0,22 € )

+ réžia: 0,01 €

II. detský stravník ZŠ

ročníky 1-4 obed : vo výške stravného limitu: 1,01 ( 0,95 € )

+ réžia: 0,19 €

 

III. dospelý stravník : hodnota stravného limitu : 1,12 €

+ réžia: 0,10 €

 

 

vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 0,616 €

zamestnanec hradí 45 %, t.j. 0,604 €

(z toho mu ešte prispieva SF podľa Podnikovej kolektívnej zmluvy)

 

cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 1,6 €

dôchodca: 1,6 €

+ réžia: 0,10 €

 

Zriaďovateľ rozhodol o znížení / odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady - príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak je pre dieťa/žiaka poskytovaná dotácia podľa osobitného predpisu (ÚPSVaR).

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima, príspevok za režijné náklady NEUHRÁDZA.

 

Príspevok v ŠJ na jedno hlavné jedlo sa uhrádza len čiastočne, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ÚPSVaR dieťa/žiaka zaradí do zoznamu na poberanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v súlade so zákonom č. 544/2012 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR SR. Výška poplatku na náklady na nákup potravín sa znižuje o schválenú dotáciu.

 

Aktuálne výšky dotácie hradenej ÚPSVaR SR na rok 2019:

pre MŠ 1,20 EUR – doplatok ZZ činí 0,00 €

pre ZŠ – 1. stupeň 1,20 EUR – doplatok ZZ činí 0,00 €

 

Výška príspevku na jedno jedlo sa aktuálne určí podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla aj s režijnými nákladmi a s dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s ods. 10 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

rozhodnutím starostu obce.

 

 

 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 5. dňa v mesiaci za celý nasledujúci mesiac do pokladne obecného úradu, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri MŠ Petrovce nad Laborcom

 

 

 

 

 

ODDIEL II.

 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach nad Laborcom dňa .......... a bolo schválené uznesením č. ......................... .

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..................... .

 

Dňom účinnosti tohto VZN č. 2/2019 sa ruší VZN č. 2/2018

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––

starosta obce

 

 

 

Príloha 1

OBEC Petrovce nad Laborcom

 

ROZHODNUTIE

 

V súlade s § 140 ods. 9, 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, štatutár zriaďovateľa určuje výšku poplatkov od ................ nasledovne:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a paušálneho príspevku na režijné náklady je nasledovný:

a)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni (ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jedno jedlo:

I. stravník MŠ od 2 - 6 rokov: celodenná strava : vo výške … finančného pásma ....... €

Z toho : desiata : ............ €

obed : ............ €

olovrant : ............ €

+ réžia: 0,1 €

II. stravník ZŠ od 6 – 11 rokov obed : vo výške …. finančného pásma ............

od 11 –15 rokov obed: vo výške …. finančného pásma .............

+ réžia: 0,19 €

 

III. dospelý stravník :výška ... finančného pásma : ............. €

+ réžia : ............. €

Spolu dospelý na ŠJ : .............

vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t. j. ........... €

zamestnanec hradí 45 %, ........... €

(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)

cudzí / iný dospelý hradí celú výšku ............... €

dôchodca: obec hradí …...... %, t. j. ............ €

dôchodca hradí .... %, t.j. ............ €

 

Zriaďovateľ ďalej určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni v paušálnej čiastke 1,00 € na jeden mesiac / alebo na vydané hlavné jedlo.

 

( finančné pásma sú uvedené v prílohe)

 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý mesiac na bankový účet príslušnej ŠJ (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

 

b)

Úhrada nákladov na potraviny na jeden deň pri deťoch / žiakoch v hmotnej núdzi bude kryté nasledovne:

- stravník MŠ od 2 – 6 rokov - uhrádza ........... Úrad práce, soc. vecí a rod. SR (ÚPSVaR)

- uhrádza ........... € rodič

- stravník ZŠ od 6 -11 rokov - uhrádza ............. € ÚPSVaR

- uhrádza ........... rodič

- stravník ZŠ od 11 -15 rokov - uhrádza ............ € ÚPSVaR

- uhrádza ............ € rodič

 

 

 

 

 

 

Príspevky od rodičov sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý mesiac a podľa usmernenia ÚPSVaR.

 

 

 

....................................

V Petrovciach nad Laborcom dňa..... starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC Petrovce nad Laborcom

 

 

 

Výpis z uznesenia č. ............. zo dňa .......................

 

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovce nad Laborcom

 

 

 

V Petrovciach nad Laborcom dňa ........................

 

 

.........................

 

starosta obce