Dnes má meniny: Richard zajtra: Izidor


 

 

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V PETROVCIACH NAD LABORCOM

 

číslo 1/2019

 

 

 

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE

NA PREVÁDZKU A MZDY

v MŠ, ŠKD, ŠJ

 

MŠ/ZŠ v Petrovciach nad Laborcom

 

v obci Petrovce nad Laborcom

 

 

 

 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa: 24.1.2019

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:

uznesením OcZ číslo:

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:

 

Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa:

 

 

 

 

 

..............................................

starosta obce

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach nad Laborcom vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. c až j) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

sa uznieslo na t o m t o:

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrovce nad Laborcom

č. 1 / 2019

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí,

stravníka zariadenia školského stravovania

 

v Petrovciach nad Laborcom

 

 

 

§ 1

Predmet úpravy

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a stravníka zariadenia školského stravovania – školskej jedálne ZŠ Petrovce nad Laborcom v roku 2019.

 2. Zdrojom dotácie sú finančné prostriedky poukázané obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

 3. Obec pri určení výšky dotácie pre MŠ, ZŠS, ŠKD, ZUŠ, CVČ zohľadňuje tieto kritériá:

 • formu organizácie výchovy a vzdelávania,

 • počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,

 • počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,

 • počet detí mladších ako tri roky v materskej škole,

 • zaradenie zamestnancov školy a školských zariadení do platových tried, pracovných tried a výška poberania kreditového príplatku,

 • energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.

 

§ 2

Príjemcovia dotácie

 

Príjemcami dotácie podľa tohto nariadenia sú

Škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

a/ Materská škola – súčasť ZŠ (nie v prípade ZŠ s MŠ),

b/ Školský klub detí – súčasť ZŠ,

c/ Zariadenie školského stravovania (ŠJ) – súčasť ZŠ.

 

 

 

 

§ 3

Podrobnosti financovania

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vzdelávanie v materskej škole, v školských zariadeniach na území obce sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

 

Obec financuje náklady na deti MŠ, podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.

 

Obec financuje náklady na stravníkov v ZŠS podľa počtu stravníkov s výpočtom podľa počtu všetkých žiakov školy (potenciálni stravníci) podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.

 

Obec financuje náklady na detí v ŠKD podľa počtu navštevujúcich detí ŠKD s výpočtom žiakov školy z nultého až piateho ročníka, podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.

 

§ 4

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

 1. Výška dotácie na kalendárny rok 2019 na prevádzku a mzdy pre MŠ, ŠKD a ŠJ je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia so zohľadnením ich špecifík v zmysle vyššie uvedených kritérií.

 2. Prijímatelia dotácie podľa § 2 sú oprávnení použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov a pri jej použití musia zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

 3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, sú prijímatelia povinní nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

 

§ 5

Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie

 

Požadované údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu Škol 40-01.

 

Riaditeľ školy predloží údaje o počte v MŠ, ŠKD a ŠJ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka najneskôr do 15. septembra začínajúceho školského roka.

 

 

§ 6

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

1/ Obec poskytne škole finančné prostriedky do 3 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

 

2/ Obec poskytne príjemcom dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie

- na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,

- na dieťa (z nultého až piateho ročníka ZŠ) školského klubu detí,

- na potenciálneho stravníka školskej jedálne MŠ/ZŠ Petrovce nad Laborcom neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Petrovciach nad Laborcom dňa ........ uznesením číslo .........

 

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........

 

V Petrovciach nad Laborcom dňa ...........

 

....…....................

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

Výška finančných prostriedkov na rok 2019

na prevádzku a mzdy

na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, stravníka školskej jedálne

 

 

Kategória školy

MATERSKÁ ŠKOLA

 

Počet detí

Dotácia na mzdy a prevádzku

na dieťa v MŠ v eurách

 

Celodenný pobyt

 

23

2 719,60

Vo výške dotácie je zohľadnené – poldenný, adaptačný pobyt, náklady na detí mladšie ako 3 roky a na detí so ŠVVP, stravovanie, energetická náročnosť prevádzky, vlastné príjmy, príplatky zamestnancov

 

SPOLU:

 

62 550,80

 

 

Kategória  školského zariadenia

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

Počet detí

z nult. až piateho roč. ZŠ

Dotácia na mzdy a prevádzku

na dieťa v ŠKD v eurách

 

Pobyt 5 dní v týždni

 

.........

.................

Vo výške dotácie je zohľadnené – čiastočný pobyt, náklady na detí so ŠVVP, detí z  2. stupňa ZŠ, energetická náročnosť prevádzky, vlastné príjmy, príplatky zamestnancov, záujmová činnosť

 

SPOLU:

 

.............

 

 

Kategória  školského zariadenia

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 

Počet stravník.

potenciál.

Dotácia na mzdy a prevádzku

na dieťa v ZŠS v eurách

 

Stravník ZŠ

 

44

168,79

Vo výške dotácie je zohľadnené – energetická náročnosť prevádzky, vlastné príjmy, režijné náklady, príplatky zamestnancov

 

SPOLU:

 

7 426,76

 

CELKOVÁ DOTÁCIA NA ROK 2018 vrátane

 • naplánovaných kapitálových nákladov 1000 €, správy budovy školy 9 425 €, dotácie na aktivity, záujmovú činnosť a pod. 12 792 €

 

93 194,56 EUR

 

 

 

 

OBEC Petrovce nad Laborcom

 

 

 

Výpis z uznesenia č. ............. zo dňa .......................

 

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, stravníka zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovce nad Laborcom na rok 2019.

 

 

 

V Petrovciach nad Laborcom dňa ........................

 

 

 

 

 

 

.........................

starosta obce