Dnes má meniny: Irena zajtra: Zoltán


Oznámenie

Dňa 20.5.2019 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 17:00 hod.

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa

  3. Určenie overovateľov

  4. Voľba návrhovej komisie

  5. Schválenie dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce (vodovodná sieť)

  6. Schválenie členov Krízového štábu obce

  7. Schválenie Rokovacieho poriadku a úloh komisií OcZ

  8. Príprava obecných slávnosti

  9. Rôzne, diskusia

  10. Záver

 

Prípadne pripomienky, dotazy, námety je možné ústne alebo písomne podať na obecnom úrade do 20.5.2019

 

 

 

Ing. Štefan Rovňák v.r.

starosta obce