Užívateľské hodnotenie: / 11
NajhoršíNajlepší 

Súčasná tvár obceObec Petrovce nad Laborcom leží v centrálnej časti Zemplína, severnej časti Východoslovenskej nížiny, severne od Michaloviec, v tesnej blízkosti okresného sídla na brehu rieky Laborec. Laborec ho priamo odvodňuje. Podľa administratívneho členenia patrí do Košického kraja a okresu Michalovce. Rozloha katastra je 1021,70 ha, na základe čoho môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké až veľké obce okresu Michalovce.

Takmer celé územie katastra pokrývajú terasovité piesčité štrky, ktoré sú zároveň aj najstaršími horninami, ktoré sú zastúpené na území katastra obce a ktoré sa súborne označujú ako zbudská terasa. Boli formované v starších štvrtohorách – pleistocéne. Malé územie pokrývajú piesčité štrky, ktoré boli rovnako vyformované v pleistocéne. K fluviálnym sedimentom sa riadia aj zvyšné formy zastúpené na území. Fluviálne hliny a resedimentované piesčité štrky pokrývajú plochy pozdĺž toku rieky Laborec. Začali sa tvarovať v mladších štvrtohorách – v holocéne. V eróznom záreze Laborca vystupuje v nadloží zbudskej terasy súvrstvie deluviálnych hlinitých sedimentov. Profil odkryvu zvýrazňujú ľadové kliny a vrecia.

Katastrálne územie má pravidelný tvar približne podobný kruhu. Kataster sa nachádza na rovine. Nadmorská výska je 118 m n.m. Výhodné dopravné spojenie (MHD, SAD) ako aj komunikačné napojenie rýchlostnou 4-prúdovou komunikáciou s Michalovcami (cesta 1/18 Michalovce-Strážske), predurčuje možnosť začlenenia obce Petrovce nad Laborcom do širšej mestskej aglomerácie, s prevládajúcou funkciou bývania v rodinných domoch. Skladá sa z dvoch samostatných častí, oddelených železničnou traťou Michalovce-Strážske. Sú to pôvodné Petrovce nad Laborcom a časť ORTÁŠ.
V Petrovciach sa nachádza železničná stanica s jednou priebežnou koľajou a jednou manipulačnou koľajou. Do Ortáša vedie miestna komunikácia cez železničné priecestie vedľa železničnej stanice. V Ortáši, kde bola donedávna stavebná uzávera, je navrhovaných niekoľko stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Nachádza sa tu záhradkárska kolónia na bývalom grófskom pozemku. Z vybavenosti je v Ortáši obchod Jednoty.

Obec je elektrifikovaná, má 4 trafostanice, Jedna trafostanica je umiestnená pri ČOV. V obci je verejné osvetlenie, ovládané 2 fotobunkami. Obec je plne splynofikovaná STL rozvodmi plynu. Vybudovaný má verejný vodovod. Rozostavaná je kanalizácia na odvádzanie splaškových vôd. Vývoz odpadu vykonávajú Technické služby Strážke. Realizuje sa separovaný zber odpadu – sklo a plasty. Telekomunikačná sieť je vzdušná a káblová. Obec je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu. Nachádza sa tu jeden verejný telefónny automat. Rozhlas je zavedený v obci aj v časti Ortaš. Zavedený je aj internet, na ktorý je napojený okrem obyvateľov aj obecný úrad aj materská škola, kde je zriadená verejná počítačová učebňa. Zdravotnícku starostlivosť v obci zabezpečuje štvorica ošetrovateliek. Zabezpečujú vystavovanie receptov u lekára, vyzdvihnutie liekov a donášku liekov do domácností. Starajú sa o bezpróblemový priebeh liečby aj denného režimu starších obyvateľov obce. V obci je vybudovaný v areáli cintorína dom smútku, dokončený bol v roku 2001.

V obci sa nachádzajú 2 kultúrne pamiatky. Prvou je rímskokatolícky kostol – Najsvätejšej Trojice, ktorého veža tvorí výškovú dominantu obce. V rokoch 2001-2002 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia kostola s prístavbou. Taktiež bol vyvesený kríž a bola prekrytá veža kostola. Využíva sa aj pre gréckokatolícke bohoslužby. Druhou je Pamätník padlým vo svetových vojnách.

V obci sa nachádzajú podnikateľské subjekty:

Ing. Andrej Paulína, BIOVEX – spracovanie liečivých rastlín
Ing. Ivan Kačúr – poľnohospodárstvo
Michal Jasovský – poľnohospodárstvo
Ľuboš Hluška - zákazková stolárska výroba
Ing.Michal Štefančík – poľnohospodárstvo

 

Pohostinstvo „Petrovčan“ - služby
Večierka - služby