Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Obec Petrovce nad Laborcom
Dnes má meniny: Radúz zajtra: Hilda

Obec Petrovce nad LaborcomN  Á  V R  H

Obec Petrovce nad Laborcom podľa § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č.. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva pre územie obce Petrovce nad Laborcom toto:

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území

obce Petrovce nad Laborcom

 

 

 

Modernizácia  verejného osvetlenia v obci Petrovce nad Laborcom

 

Oznámenie o prerušení dodávok el. energie v obci Petrovce nad Laborcom.

 

N Á V R H

Všeobecne záväzné nariadenie

č.   1 /2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom


Obec Petrovce nad Laborcom  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

Informácie o začatí správnych konaní
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 3 of 9