Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Obec Petrovce nad Laborcom
Dnes má meniny: Hedviga zajtra: Lukáš

Obec Petrovce nad LaborcomN Á V R H

Všeobecne záväzné nariadenie

č.   1 /2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom


Obec Petrovce nad Laborcom  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

Informácie o začatí správnych konaní
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

Oznámenie

Dňa 30.1.2015 sa uskutoční  zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 18:00 hod.

 

Program zasadnutia:

 

UPOZORNENIE

Dňom 1.2.2015 dochádza k zmene na linke 807423, kde na spoji č. 106 (ranný školský spoj) dôjde k zachádzke k

I. Základnej škole

ARRIVA Michalovce, a.s.

 

 

 

Obec Petrovce nad Laborcom                    
Rozpočet na rok 2015 - návrh                    
Príjmy rozpočtu obce podľa funkčnej klasifikácie

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 3 of 8