Oznámenie

Dňa 8.2.2019 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 18:30 hod.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa

 3. Určenie overovateľov

 4. Voľba návrhovej komisie

 5. Schválenie členov komisií

 6. Schválenie rozpočtu za rok 2018

 7. Schválenie žiadosti o dotáciu na rok 2019 podľa VZN č.7/2011

 8. Schválenie VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠJ

 9. Schválenie VZN č.2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov v MŠ ZŠ ŠJ

 10. Schválenie interného predpisu č.1/2019

 11. Projekty EU

 12. Rôzne, diskusia

 13. Záver

 

Prípadne pripomienky, dotazy, námety je možné ústne alebo písomne podať na obecnom úrade do 8.2.2019

 

 

 

Ing. Štefan Rovňák v.r.

starosta obce