Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021 – 2027 – správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
10. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021