Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom – Ortáš, líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Petrovce n/L

Zverejnené
27. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2022 − 10. júna 2022
Kategória

Prílohy