Preskočiť na obsah

Žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmenezákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vznení neskorších predpisov – Oznámenie