Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Petrovce

Petrovce sa vyskytujú v písomnostiach z 13. – 17. storočia pravidelne pod názvami „Petroch, Petrouch a Petrowch“, čo bol maďarizovaný tvar pôvodného slovenského názvu Petrovce. Názov korení v mene Peter, pravdepodobne v mene prvého zemianskeho vlastníka príslušného majetku a zakladateľa rodiny. Zo zachovaných a známych správ sa nepodarilo presne zistiť, kedy majetok nadobudol a dokedy jeho potomkovia držali dedinu Petrovce, pravdepodobne do konca 13. prípadne začiatku 14. storočia.

1254

Prvé zmienky

Prvá správa o Petrovciach nad Laborcom je v listine kráľa Bela IV. z roku 1254 o darovaní Lesného zemanovi Gregorovi synovi Náca. V listine sa okrem iného uvádza, že chotár darovaného majetku susedil s chotárom Petroviec. Z toho je zrejmé, že dedina Petrovce s ustáleným chotárom jestvovala už pred rokom 1254.

1374

Zemepánske mlyny

K dedine patrili zemepánske mlyny pri Laborci. Okolo roku 1374 tam boli dva mlyny a jeden mlyn v roku 1453 mal dva páry kameňov. Vodné mlyny tam zaiste jestvovali už v prvej polovici 14. storočia, ako aj v 16. storočí. V roku 1374 hospodárilo 13 sedliackych domácností, 9 usadlostí boli opustené. 

1600

V tamojšom sídlisku stálo v roku 1600 len 8 obývaných poddanských domov, možno aj kostol a fara. Petrovce boli vtedy malou dedinou s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom. V roku 1610 zdanili sedliakov aj želiarov spolu od pol a osminy porty, v roku 1635 iba od štvrť porty.

1749

Kostol

Od 14. storočia v obci stál murovaný rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márií. Na základe kanonickej vizitácie z roku 1749 sa dozvedáme, že v Petrovciach stál rímskokatolícky kostol zasvätený Svätému Jankovi Nepomuckému. V 20. storočí rímskokatolícki postavili filiálny kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici.

1869

Sčítanie obyvateľov

Pri prvom oficiálnom sčítaní obyvateľov v roku 1869 žilo v obci 708 obyvateľov. V nasledujúcich desaťročiach sa počet obyvateľov obce výraznejšie nezmenil. Tento trend trval až do roku 1900, kedy mala obec 718 ľudí. Po roku 1910 nasledovalo obdobie regresie, ktoré vyvrcholilo v roku 1930, kedy počet obyvateľov obce dosiahol svoje historické cenzové minimum 594 obyvateľov.

2001

Posledné sčítanie ľudu

Posledné sčítanie ľud v roku 2001 tento trend potvrdilo a počet obyvateľov vzrástol na 933. V roku 2001 sa prihlásilo 758 obyvateľov k slovenskej národnosti (81,3%), 165 k rómskej (17,7%), 5 k rusínskej (0,5%), a po jednom k maďarskej, ukrajinskej a českej národnosti (0,1%), dvaja neviedli (0,2%).