Preskočiť na obsah

Symboly obce

Erb
V červenom poli štítu nad trávnatou zelenou pažiťou dva skrížené zlaté (žlté) kľúče.

Štít
Neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Zemplínskom archíve Boršodsko-Abovsko-Zemplínskom župnom archíve v Sátoraljaújhelyi na písomnosti z roku 1827 (Közgyűlési iratok, Loc. 277, No. 1418). Na pečati s kruhopisom S. P. PETROCZ (Pečať obce Petrovce) sú vyobrazené dva skrížené kľúče. Toto vyobrazenie je nesporne symbolikou kľúčov sv. Petra a ide teda o hovoriace znamenie, vyjadrujúce názov obce. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít som zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate). Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Petrovce nad Laborcom po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.
Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Petrovce nad Laborcom a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: V červenom štíte na zelenej trávnatej pažiti zlaté skrížené kľúče.

Vlajka

Vlajka obce Petrovce nad Laborcom pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (3/6), červenej (2/6) a zelenej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Petrovce nad Laborcom sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-201/2005.