Odpadové hospodárstvo

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu

Separovaný zber